Podstatná jména & členy v italštině
Italská cvičení Podstatná jména & členy Slovesa & časováníPřídavná jménaZájmenaČíslovkyPředložky

Podstatná jména & členy

Italština by nebyla italštinou, kdyby nebylo členů. Členy v italštině, podobně jako v jiných jazycích, uvádějí podstatné jméno, vypovídají o rodu a čísle podstatného jména- členy, se mění v závislosti na rodu a čísle podstatného jména. V italštině rozeznáváme dva druhy členů- členy určité (articoli determinativi) a členy neurčité (articoli indeterminativi). Podle toho, jak je posluchač s předmětem, o němž hovoříme, obeznámen, pak volíme buď člen určitý nebo neurčitý. Členy v italštině nejsou nijak zvlášť náročnou kapitolou gramatiky, přesto však jejich používání není intuitivní, ale řídí se určitými pravidly, např. jiný člen volíme, začíná-li podstatné jméno sp- nebo z-, jiný, začíná-li podstatné jméno samohláskou atd.

K tomu, aby studenti italštiny dokázali členy správně používat, je třeba hodně praxe. K tomu jsme zde pro vás připravili několik následujících cvičení, zaměřených jak na procvičení používání členu určitého, členu neurčitého, obou členu v mužském rodě a pak obou členů v rodu ženském. Najdete zde rovněž cvičení, zaměřené na převádění podstatných jmen ze singuláru do plurálu, při čemž se bez členů opět neobejdete. V gramatické úloze, nazvané koncovky podstatných jmen pak bude vaším cílem určit správnou koncovku jména vzhledem k užitému členu v jednotném nebo množném čísle. Díky tomuto cvičení si studenti zafixují koncovky podstatných jmen, pojících se se určitými členy. Všechna tato cvičení mají za cíl vybudovat aktivní znalost a povědomí o používání italských členů.

Podstatná jména & členy cvičení

Člen určitý velmi lehké (41 příkladů)
Člen neurčitý lehké (37 příkladů)
Množné číslo lehké (34 příkladů)
Koncovky podstatných jmen velmi lehké (29 příkladů)
Mužský rod - členy lehké (16 příkladů)
Ženský rod - členy velmi lehké (14 příkladů)

vyplň správnou odpověď
vyber z nabídky možností